Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Koski Solutions
Osoite: Komentosilta 1 00980 Helsinki
Y-tunnus: 1609898-9

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Henkilö: Veli-Matti Koski
Osoite: Komentosilta 1 00980 Helsinki
Puhelinnumero: +358 (0)40 563 0554
Sähköpostiosoite: veli-matti.koski@koskisolutions.fi

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Asiakas- ja markkinointirekisteri.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia
oikeutetun edun perusteella.
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä,
muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja,
joita ovat: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, asema yrityksessä, yrityksen
verkko-osoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

6. EVÄSTEET

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja
markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa,
jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden
kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.
Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta
tai osoiterekistereistä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille.
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille.
Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos
asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön
perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn
tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

9. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE
JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi
hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään
koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti,
allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta
henkilötodistuksesta.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään
koskevat tiedot rekisteristä.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös
oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä,
automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä
ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää
liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää
poistamaan häntä koskevat tiedot.
Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti tietosuoja huomioiden, kun tietojen käsittelylle tai
säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla
tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää
säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 01.01.2020.

Vieritä ylös